ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbi adatkezelési tájékoztatóban arról olvashatsz, hogy milyen esetekben milyen célokra használom az adataidat, és hogyan tartom biztonságban őket. 

Legutóbbi frissítés: 2022. január 6. 

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatvédelem elveinek és az adatbiztonság  követelményei érvényesülésének érdekében meghatározza a weboldalam – sandormelinda.hu – használata során megadott és az általam –  Sándor Melinda e.v. (továbbiakban Szolgáltató / Adatkezelő)  – által kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a sandormelinda.hu/adatvedelem címen. Bármikori változás esetén ügyfelemnek értesítést küldök.

A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelem; adminisztratív, logikai és fizikai intézkedések alkalmazásával gondoskodom azok biztonságáról.

Megvédem az információt – biztosítom, hogy csak az arra jogosult jusson hozzá, szavatolva ezzel épségét; a jogosult felhasználónak pedig biztosítom az információ felhasználására vonatkozó hozzáférését. 

Egyéni vállalkozóként én magam –  Sándor Melinda e.v. –  végzem az adatvédelmi tevékenységet. 

Az adatvédelemző szóló magyar és nemzetközi jogszabályokkal kapcsolatban itt tájékozódhatsz:

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

Az alábbi megnevezések segítenek értelmezni az adatvédelemhez tartozó fogalmakat. 

Fogalom

Leírás

érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

hozzájárulás

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

nyilvánosságra hozatal

Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 • Az adatkezelő cégneve: Sándor Melinda, egyéni vállalkozó
 • Az adatkezelő székhelye: 4914 Olcsvaapáti, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. 
 • Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 602 7680
 • Nyilvántartási száma: 53737193
 • Adószáma: 69822834-1-35
 • E-mail cím: hello@sandormelinda.hu
 • Adatkezelő által üzemeltetett honlap: https://sandormelinda.hu
 • Az adatfeldolgozó cégneve: Magyar Hosting Kft.
 • Az adatkezelő székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-968314
 • Adószáma: 23495919-2-41

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.